Muzeum Powstania Warszawskiego – konkurs fotograficzny!

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło konkurs fotograficzny.  Informacja  pojawiła się wczoraj, zatem zostały 4 dni konkursu.  Zadanie polega na odwzorowaniu zdjęcia, wykonanego przez Eugeniusza Lokajskiego ,, Broka”, który wczoraj skończyłby 113 lat.

Nagrody w konkursie : album „Eugeniusz Lokajski BROK” oraz CD „Ocali nas miłość”, nagrodą dodatkową jest  zestaw pocztówek z fotografiami Eugeniusza Lokajskiego.

 

 

Eugeniusz Lokajski „Brok” z niezwykłym wyczuciem potrafił uchwycić w kadrze emocje towarzyszące Powstańcom nie tylko w czasie walk, ale też w zwyczajnych sytuacjach – w domu, parku czy na ulicy. Radość i dumę, zmęczenie i skupienie… Był jednym z nich!
🎞 Dziś, w 113. rocznicę jego urodzin, ogłaszamy konkurs – oczywiście fotograficzny. Przez 5️⃣ dni (od dzisiaj) będziemy wrzucać po jednym powstańczym kadrze autorstwa „Broka”, a Waszym zadaniem będzie twórcze odwzorowanie zdjęcia – tak jak to zrobili znani i lubiani lub całkowicie inaczej/The sky is the limit! 🙃
❗️FOTOGRAFIA nr 1️⃣ Plut. pchor. Włodzimierz Wiśniewski „Cygan” z Batalionu „Harnaś” w bramie przy ul. Świętokrzyskiej 20 oraz współczesna inspiracja z Tomaszem Organkiem w roli głównej❗️
📷 📱 Łapcie w dłoń aparaty, smartfony – i do dzieła! Zdjęcia wrzucajcie w komentarzach do tego posta – macie na to 24 godziny od chwili jego publikacji ⏳
🎁 W każdy dzień konkursowy czekają fantastyczne nagrody główne (zwycięzców wybiera jury): album „Eugeniusz Lokajski BROK” + CD „Ocali nas miłość” z autografem Tomasza Organka oraz nagrody dodatkowe (przyznawane w drodze losowania spośród wszystkich uczestników). Szczegóły w Regulaminie poniżej ⬇️

fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”, Karol Kacperski

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: „Rocznica urodzin Eugeniusza Lokajskiego BROKa”, w dalszej części Regulaminu zwany „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 10/2004.
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com za pośrednictwem profilu Muzeum Powstania Warszawskiego
4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez właścicieli serwisu Facebook.com
5. Serwis Facebook.com jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika Konkursu.
6. Konkurs odbywa się w dniach 14-18 grudnia 2021 roku.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Każdy z Uczestników Konkursu, zamieszczając pracę konkursową, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13. rok życia i posiadają pisemną zgodę od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
4. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt. 3, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgoda powinna zostać przesłana na adres e-mailowy facebook@1944.pl, tytuł maila powinien zawierać Nazwę użytkownika na portalu Facebook.
5. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta w serwisie Facebook.com.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Z Konkursu wyłączeni są Pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
8. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub posiada fikcyjny profil na portalu Facebook.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.
9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego praca konkursowa (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich, oraz że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
11. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, wyłanianiem zwycięzców oraz wysyłką nagród prowadzi Organizator Konkursu.
III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania polegającego na wykonaniu fotografii inspirowanej oryginalną fotografią Eugeniusza Lokajskiego „Brok”, będącą tematem konkursu danego dnia. Wykonane zdjęcie Uczestnik Konkursu powinien zamieścić w komentarzu pod zdjęciem oryginalnym na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.
2. Czas na wykonanie zadania to 24 godziny od publikacji zdjęcia oryginalnego na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com. Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi w jednym zadaniu, to znaczy może opublikować jedno zdjęcie odwzorowujące dane zdjęcie oryginalne.
4. Umieszczenie przez Uczestnika zgłoszenia na swoim profilu Facebook.com jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwy profilu na liście Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz wykorzystanie w inny sposób określony w Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
5. Zwycięzców Konkursu wyłoni 3-osobowe jury składające się z przedstawicieli Organizatora. Jury wybierze łącznie 5 (pięć) jego zdaniem najciekawszych zgłoszeń, po jednym do danej fotografii oryginalnej, oraz wylosuje 5 (pięć) nagród dodatkowych.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 22.12.2021 r. do godz. 14.00 na profilu Muzeum Powstania Warszawskiego w serwisie Facebook.com.
7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem niewyłącznej licencji na korzystanie z treści komentarza przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz ich dalszej eksploatacji poprzez publikację komentarzy w Internecie i w formie drukowanej; licencja udzielana jest na czas nieokreślony; uczestnik zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji, chyba że Organizator naruszy jej warunki.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania odpowiedzi konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.
IV. NAGRODY
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Muzeum Powstania Warszawskiego.
2. Nagrodzonych zostanie 10 zgłoszeń: 5 nagród głównych i 5 nagród dodatkowych. Zwycięzcy, którzy zdobędą nagrodę główną, otrzymają album „Eugeniusz Lokajski BROK” oraz CD „Ocali nas miłość”, zaś zwycięzcy, którzy zdobędą nagrodę dodatkową, otrzymają zestaw pocztówek z fotografiami Eugeniusza Lokajskiego.
3. Wartość jednej nagrody głównej wynosi 190 zł brutto, zaś wartość jednej nagrody dodatkowej wynosi 19,99 zł brutto.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
5. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu oraz nieprzyznania wszystkich lub niektórych nagród.
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@1944.pl.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony roszczeń co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
5. Odbiorcami danych osobowych są użytkownicy profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, a także członkowie Jury, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz informatyczne na zlecenie administratora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu lub nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
7. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. W dowolnym momencie Uczestnik może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.
9. W dowolnym momencie Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. W razie niepodania danych, udział w Konkursie nie będzie możliwy. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu również jest dobrowolne, przy czym niezbędne w przypadku wygrania Konkursu i wydania przez Organizatora nagrody.
12. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 14 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora.
2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@1944.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

 

Wszystkie informacje pochodzą ze strony Muzeum Powstania warszawskiego

Napisz komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany i widoczny

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.